preskoči na sadržaj

Drvodjeljska škola Zagreb

 > Natječaji
Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA:  602-03/20-02/50 

URBROJ: 251-87-07-20-2

U Zagrebu, 30.11.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeće radno mjesto:

 1. Nastavnik/ca matematike  (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje)

 

 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili web stranice Škole.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima.

Povjerenstvo u sastavu od diplomiranog inženjera matematike, računovotkinje i tajnice će kroz usmeno testiranje utvrditi znanja, sposobnosti, komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu, a sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-razgovor s kandidatima održat će se u petak  04.12.2020. godine od 12:00 sati u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb. Kandidati će o selekcijskom postupku, odnosno točnom vremenu dolaska na razgovor  biti obaviješteni putem e-maila.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole.  Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i/ili stranice Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Natječaj otvoren od 13. do 23. studenog 2020.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86, temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., i 92/10.,105/10 i 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb objavljuje sljedeći:

NATJEČAJ za

 1. nastavnik/ca matematike (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (4o sati tjednog radnog vremena, zamjena),
   

UVJETI: Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., i 92/10.,105/10 i 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99).     

Uz prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%
20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%
20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%
20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98719):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole, oglasnoj ploči te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu koja mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranju.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca matematike“. 

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Selekcijski postupak koji će se primijeniti je usmeno testiranje.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole ili elektroničkom poštom.

 

Natječaj otvoren od 13. studenog do 23. studenog 2020. godine

 

 


Obavijest o izboru kandidata po natječajima

Na natječaju za stručnog suradnika pripravnika-socijalnog pedagoga na određeno puno radno vrijeme izabrana je Josipa Horvat, magistra socijalne pedagogije.


Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA:  602-03/20-02/49

URBROJ: 251-87-07-20-1

U Zagrebu, 04.11.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeće radno mjesto:

 1. Socijalni pedagog  (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena)- PRIPRAVNIK

 

 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili web stranice Škole.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima.

Povjerenstvo u sastavu od pedagoga, voditeljice smjene i tajnice će kroz usmeno testiranje utvrditi znanja, sposobnosti, komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu, a sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-razgovor s kandidatima održat će se u ponedjeljak  09.11.2020. godine od 09:00 sati u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb. Kandidati će o selekcijskom postupku, odnosno točnom vremenu dolaska na razgovor  biti obaviješteni putem e-maila.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole.  Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i/ili stranice Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Obavijest o izboru kandidata po natječajima

Na natječaju za nastavnika/cu strukovnih predmeta iz područja prerade i obrade drva izabran je Ivan Dorić, diplomirani inženjer drvne tehnologije na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje).

Na natječaju za nastavnika/cu engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme izabrana je Dina Lulić, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti (zamjena za bolovanje).

Za nastavnika/cu matematike na određeno puno radno vrijeme izabrana je Ružica Juras, magistra edukacije matematike (zamjena za bolovanje).

Za nastavnika/cu tjelesne i zdravstvene kulture na određeno puno radno vrijeme izabran je Karlo Novaković, magistar kineziologije u edukaciji i kineziološkoj rekreaciji (zamjena za bolovanje).

Na natječaju za stručnog suradnika-knjižničara na neodređeno puno radno vrijeme izabran je Marko Mihetec, magistar bibliotekarstva i magistar edukacije filozofije.

Na natječaju za spremačicu na određeno puno radno vrijeme izabrana je Andja Gonan.


Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA:  602-03/20-02/46

URBROJ: 251-87-07-20-3

U Zagrebu, 23.10.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeća radna mjesta:

 1. Nastavnik/ca matematike (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do (40 sati tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje),
 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili web stranice Škole.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima.

Povjerenstvo će kroz usmeno testiranje utvrditi znanja, sposobnosti, komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu, a sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-usmeno testiranje održat će se u srijedu 28.10.2020. godine od 11:30 sati u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb. Kandidati će o selekcijskom postupku, odnosno točnom vremenu dolaska na razgovor  biti obaviješteni putem e-maila.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole.  Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i/ili stranice Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Natječaj otvoren od 22. do 30. listopada 2020.godine

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86, temeljem članka 105. i članka 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20)  i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99)    

raspisuje

N A T J E Č A J

za

 1. Stručnog suradnika-socijalni pedagog/inja-PRIPRAVNIK (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci (40 sati tjednog radnog vremena).

UVJETI:

Natječaj se odnosi na prijem pripravnika u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99).     

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%
20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%
20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%
20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98/19):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (natječajna dokumentacija se ne vraća), a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Za istoga će se tražiti i provjera prethodne osuđivanosti u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa kako propisuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12,105/15, 32/17), a u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole, oglasnoj ploči škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola, selekcijski postupak koji će se primijeniti je razgovor s kandidatima. Povjerenstvo će kroz usmeno testiranje utvrditi znanje, sposobnosti i komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-stručni suradnik pripravnik-socijalni pedagog“.

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom. 

Natječaj otvoren od 22. listopada do 30. listopada 2020.godine

 


Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA:  602-03/20-02/44

URBROJ: 251-87-07-20-2

U Zagrebu, 22.10.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeća radna mjesta:

 1. Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture  (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena-zamjena za bolovanje),

 

 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili web stranice Škole.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima.

Povjerenstvo će kroz usmeno testiranje utvrditi znanja, sposobnosti, komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu, a sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-razgovor s kandidatima održat će se u utorak  27.10.2020. godine od 08:00 sati u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb. Kandidati će o selekcijskom postupku, odnosno točnom vremenu dolaska na razgovor  biti obaviješteni putem e-maila.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole. Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i/ili stranice Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA:  602-03/20-02/41

URBROJ: 251-87-07-20-2

U Zagrebu, 21.10.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeća radna mjesta:

 1. Spremačica (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena),
 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo poziva na testiranje.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima. Povjerenstvo je u sastavu od tajnice, voditeljice smjene i voditelja školske radione.

Povjerenstvo će kroz usmeno testiranje utvrditi znanje iz područja održavanja higijene i komunikacije, kao i motivacije za rad, a sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-razgovor s kandidatima održat će se u ponedjeljak 26.10.2020. godine u 11:30 sati u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole. Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem stranice Škole.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA:  602-03/20-02/43

URBROJ: 251-87-07-20-2

U Zagrebu, 21.10.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeća radna mjesta:

 1. Nastavnik/ca engleskog jezika (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena-zamjena za bolovanje),

 

 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili web stranice Škole.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima.

Povjerenstvo u sastavu od profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti te tajnice će kroz usmeno testiranje utvrditi znanja, sposobnosti, komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu, a sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-razgovor s kandidatima održat će se u ponedjeljak  26.10.2020. godine od 13:00 sati u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb. Kandidati će o selekcijskom postupku, odnosno točnom vremenu dolaska na razgovor  biti obaviješteni putem e-maila.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole.  Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i/ili stranice Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA:  602-03/20-02/45

URBROJ: 251-87-07-20-2

U Zagrebu, 21.10.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeća radna mjesta:

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja prerade i obrade drva (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do (40 sati tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje),

 

 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili web stranice Škole.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima. Usmeno testiranje provest će Povjerenstvo u sastavu od nastavnika dipl.ing.drvne tehnologije i dipl.ing.drvne industrije te tajnice Škole.

Povjerenstvo će kroz usmeno testiranje utvrditi znanja, sposobnosti, komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu, a sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-razgovor s kandidatima održat će se u ponedjeljak 26.10.2020. godine od 09:00 sati u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb. Kandidati će o selekcijskom postupku, odnosno točnom vremenu dolaska na razgovor  biti obaviješteni putem e-maila.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole.  Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i/ili stranice Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Odluika o neodabiru kandidata putem natječaja

U priloženom dokumentu se nalazi Odluka o neodabiru kandidata za prijam u radni odnos nastavnika računalstva na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjednog radnog vremena).

Priloženi dokumenti:
Odluka o neodabiru kandidata.pdf


Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 07 do 15. listopada 2020.

Na natječaju za nastavnika/cu strukovnih predmeta iz područja prerade i obrade drva (m/ž) na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021.godine izabrana je Ankica Piličić, diplomirana inženjerka drvne industrije. 


Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA:  602-03/20-02/37

URBROJ: 251-87-07-20-4

U Zagrebu, 14.10.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeća radna mjesta:

 1. Knjižničar/ka (m/ž)-jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme do (40 sati tjednog radnog vremena),

 

 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili web stranice Škole.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima.

Povjerenstvo će kroz usmeno testiranje utvrditi znanja, sposobnosti, komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu, a sve sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak 22.10.2020. godine od 08:00 sati u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb. Kandidati će o selekcijskom postupku, odnosno točnom vremenu dolaska na razgovor  biti obaviješteni putem e-maila.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole.  Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i/ili stranice Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Natječaj otvoren od 12. listopada do 20. listopada 2020.godine

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86, temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., i 92/10.,105/10 i 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb objavljuje sljedeći:

NATJEČAJ za

 1. nastavnik/ca matematike (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (4o sati tjednog radnog vremena, zamjena),
   

UVJETI: Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., i 92/10.,105/10 i 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99).     

Uz prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98719):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole, oglasnoj ploči te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu koja mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranju.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca matematike“. 

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Selekcijski postupak koji će se primijeniti je usmeno testiranje.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom.

 

Natječaj otvoren od 12. listopada do 20. listopada 2020.godine


Natječaj otvoren od 07. listopada do 15. listopada 2020.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb objavljuje sljedeći:

 

N A T J E Č A J

za

 1. nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena-zamjena za bolovanje),

UVJETI:

Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99)

VSS: prof. tjelesne i zdravstvene kulture, prof.za fizičku kulturu, prof. fizičkog odgoja

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98/19):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (natječajna dokumentacija se ne vraća), a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Za istoga će se tražiti i provjera prethodne osuđivanosti u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa kako propisuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12,105/15, 32/17), a u skladu s člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Natječaj se objavljuje na stranicama škole,oglasnoj ploči te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola, selekcijski postupak koji će se primijeniti je usmeno testiranje. Povjerenstvo će kroz intervju s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prjavu. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture “

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom. 

Natječaj otvoren od 07. listopada do 15. listopada 2020.

 


Natječaj otvoren od 07. listopada do 15. listopada 2020.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb objavljuje sljedeći:

 

N A T J E Č A J

za

 1. nastavnik/ca engleskog jezika (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena-zamjena za bolovanje),

UVJETI:

Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99), te nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

VSS:prof. engleskog jezika i književnosti, dipl.anglist

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98/19):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (natječajna dokumentacija se ne vraća), a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Za istoga će se tražiti i provjera prethodne osuđivanosti u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa kako propisuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12,105/15, 32/17), a u skladu s člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole,oglasnoj ploči te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola, selekcijski postupak koji će se primijeniti je usmeno testiranje. Povjerenstvo će kroz intervju s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prjavu. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca engleskog jezika “

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom. 

Natječaj otvoren od 07. listopada do 15. listopada 2020.

 


Natječaj otvoren od 07.listopada do 15.listopada 2020.godine

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 5.Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb objavljuje sljedeći:

 

N A T J E Č A J

za

 1. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja prerade i obrade drva (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena-zamjena za bolovanje),

UVJETI: VSS: dipl.ing.drvne industrije, dipl.ing.drvne tehnologije, mag. drvne tehnologije-oblikovanje proizvodnje
 

Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99).     

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98/19):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (natječajna dokumentacija se ne vraća), a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Za istoga će se tražiti i provjera prethodne osuđivanosti u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa kako propisuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12,105/15, 32/17), a u skladu s člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole,oglasnoj ploči te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola, selekcijski postupak koji će se primijeniti je usmeno testiranje. Povjerenstvo će kroz intervju s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prjavu. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja prerade i obrade drva“.

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom. 

Natječaj otvoren od 07.listopada do 15.listopada 2020.godine

 


Natječaj otvoren od 6.listopada do 14. listopada 2020.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20)  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za

 1. nastavnik/ca računalstva (m/ž)-jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjednog radnog vremena),

UVJETI:

Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99) prema čl.2 točka 22.     

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98/19):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (natječajna dokumentacija se ne vraća), a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Za istoga će se tražiti i provjera prethodne osuđivanosti u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa kako propisuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12,105/15, 32/17), a u skladu s člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola, selekcijski postupak koji će se primijeniti je razgovor s kandidatima. Povjerenstvo će kroz intervju s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prjavu. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca računalstva“

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom. 

Natječaj otvoren od 06.listopada do 14. listopada 2020.

 


Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA:  602-03/20-02/37

URBROJ: 251-87-07-20-3

U Zagrebu, 06.10.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeća radna mjesta:

 1. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja prerade i obrade drva (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021.godine  (40 sati tjednog radnog vremena),

 

 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili web stranice Škole.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima.

Povjerenstvo će kroz intervju (razgovor)  s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti, komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu. Kod usmenog testiranja svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-10 bodova i na kraju zbrajaju.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak  08. listopada 2020.godine od 12:30 sati u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb. Kandidati će o selekcijskom postupku, odnosno točnom vremenu dolaska na razgovor  biti obaviješteni putem e-maila.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole. Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem stranice Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Natječaj otvoren od 6.listopada do 14. listopada 2020.godine

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20)  raspisuje

N A T J E Č A J

Za radno mjesto

 1. Spremačica  (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena),

OŠ/NKV/SSS

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb „natječaj za radno mjesto-spremačica“

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta. Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98/19):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Za istoga će se tražiti i provjera prethodne osuđivanosti u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa kako propisuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12,105/15, 32/17), a u skladu s člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola testiranje kandidata bit će usmeno iz područja poslova održavanja higijene i komunikacije, kao i motivacije za rad.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole. 

Natječaj otvoren od 06.listopada do 14. listopada 2020.godine

 


Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 31. 08 do 08. 09 2020.godine

Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 31.kolovoza do 08.rujna 2020.godine

Na natječaju za nastavnika/cu strukovnih predmeta iz područja šumarstva na
određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2021.godine izabrana je Tatjana Jug, magistra inženjerka šumarstva.


Na natječaju za nastavnika/cu strukovnih predmeta iz područja šumarstva na
neodređeno puno radno vrijeme izabrana je Marija Hegol, magistra inženjerka šumarstva. 


Odluka o neodabiru kandidata putem natječaja

Odluka o neodabiru kandidata putem natječaja nalazi se u priloženom dokumentu.


Natječaj otvoren od 17.rujna do 25. rujna 2020.godine

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20)  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za

 1. Školskog knjižničara (m/ž)-jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena),

UVJETI:

Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99).     

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

6.dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama ukoliko kandidat isto posjeduje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98/19):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (natječajna dokumentacija se ne vraća), a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Za istoga će se tražiti i provjera prethodne osuđivanosti u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa kako propisuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12,105/15, 32/17), a u skladu s člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola, selekcijski postupak koji će se primijeniti je razgovor s kandidatima. Povjerenstvo će kroz intervju s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prjavu. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-školski knjižničar“.

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom. 

Natječaj otvoren od 17.rujna do 25. rujna 2020.godine

 


Natječaj otvoren od 17.rujna do 25. rujna 2020.godine

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20)  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za

 1. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja prerade i obrade drva (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021.godine (40 sati tjednog radnog vremena),

UVJETI: VSS: dipl.ing.drvne industrije, dipl.ing.drvne tehnologije, mag. drvne tehnologije-oblikovanje proizvodnje
 

Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99).     

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

6.dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama ukoliko ih kandidat posjeduje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98/19):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (natječajna dokumentacija se ne vraća), a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Za istoga će se tražiti i provjera prethodne osuđivanosti u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa kako propisuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12,105/15, 32/17), a u skladu s člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola, selekcijski postupak koji će se primijeniti je razgovor s kandidatima. Povjerenstvo će kroz intervju s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prjavu. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja prerade i obrade drva“.

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom. 

Natječaj otvoren od 17.rujna do 25. rujna 2020.godine

 


JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA: 602-01/20-01/257

URBROJ: 251-87-01-20-1

DATUM: 14.09.2020.

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

raspisuje:

 JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb
 • Vrsta ugovora: ugovor o djelu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021. s tjednim zaduženjem od:

-36 sati u nastavi

-40 sati na praktičnoj nastavi-svaki drugi tjedan

 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola
 • kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17., 68./18, 98/19 i 64/20.)
 • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija


OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju  potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i interakciji s učiteljima i vršnjacima, pomoć u razumijevanju uputa i izvedbi zadataka, održavanju pažnje, te ukupnoj prilagodbi na školske zahtjeve i pravila.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o djelu kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela, adresu elektroničke pošte) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u preslici (originale na uvid):

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

Svi kandidati u predmetnom javnom pozivu podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Drvodjeljskoj školi Zagreb da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe javnog poziva, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora  o djelu dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 22.09.2020.  i dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte na e-mail: drvoskolazg@gmail.com s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju“.

Ugovor o djelu sklopit će se  nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                                                                    

 Ravnateljica:

                                                                                    Jadranka Pejčić, prof.


Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA: 602-03/20-02/33

URBROJ: 251-87-07-20-4

U Zagrebu, 09.09.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeća radna mjesta:

 1. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2021.godine  (27 sati tjednog radnog vremena),
 2. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva (m/ž)-jedan izvršitelj neodređeno puno radno vrijeme

 

 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili web stranice Škole.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima.

Povjerenstvo će kroz intervju (razgovor)  s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti, komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu. Kod usmenog testiranja svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-10 bodova i na kraju zbrajaju.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak  17.09.2020.godine od 08:30 u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb. Kandidati će o selekcijskom postupku, odnosno točnom vremenu dolaska na razgovor  biti obaviješteni putem e-maila.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole. Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i/ili stranice Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Odluka o neodabiru kandidata putem natječaja

Odluka o neobariru kandidata putem natječaja se nalazi u priloženom dokumentu.


Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

10000 ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

KLASA: 602-03/20-02/33

URBROJ: 251-87-07-20-3

U Zagrebu, 09.09.2020.

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb (Klasa 602-03/19-05/12 ur.br: 251-87-05-19-1 od 13.03.2019. godine), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata daje  kandidatima:

Obavijest i upute o postupku vrednovanja kandidata

 Za sljedeća radna mjesta:

 1. nastavnik/ca matematike (m/ž) jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena)

 

 1. Pravila testiranja

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom  navedenom u natječaju i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će ih  pozvati na procjenu, odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili web stranice Škole.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu te će od njih ista biti zatražena radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 1. Način testiranja

Sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Škola može ovisno o potrebama radnog mjesta za koji se javni natječaj raspisuje, provesti jedan ili više selekcijskih postupaka. Testiranje se sastoji od usmenog testiranja-razgovora s kandidatima.

Povjerenstvo će kroz intervju (razgovor)  s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti, komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu. Kod usmenog testiranja svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-10 bodova i na kraju zbrajaju.

 1. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka

Selekcijski postupak-razgovor s kandidatima održati će se u četvrtak 17. rujna 2020.godine od 13:00 sati u tajništvu Drvodjeljske škole Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb. Kandidati će o selekcijskom postupku, odnosno točnom vremenu dolaska na razgovor biti obaviješteni putem e-maila.

 1. Utvrđivanje rezultata

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole. Na temelju rang liste kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i/ili stranice Škole.

 

Povjerenstvo za  procjenu i vrednovanje kandidata


Natječaj otvoren od 31.kolovoza do 08. rujna 2020.godine

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20)  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za

 1. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2021.godine  (27 sati tjednog radnog vremena),
 2. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva (m/ž)-jedan izvršitelj neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena)

uvjeti: VSS: dipl.ing šumarstva, mag.ing. šumarstva

UVJETI: Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99).     

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

6.dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama i položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat isto posjeduje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98/19):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (natječajna dokumentacija se ne vraća), a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Za istoga će se tražiti i provjera prethodne osuđivanosti u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa kako propisuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12,105/15, 32/17), a u skladu s člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola, selekcijski postupak koji će se primijeniti je razgovor s kandidatima. Povjerenstvo će kroz intervju s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prjavu. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva“

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom. 

Natječaj otvoren od 31.kolovoza do 08. rujna 2020.godine


Natječaj otvoren od 31. kolovoza do 08. rujna 2020. godine.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20)  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za

 1. nastavnik/ca matematike (m/ž) -jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena)
  uvjeti: VSS: Diplomirani inženjer matematike, prof.matematike
   

UVJETI: Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99).     

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti:

1.životopis

2.diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

6.dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama i položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat isto posjeduje

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102.i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 184/13 i 98/19):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (natječajna dokumentacija se ne vraća), a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Za istoga će se tražiti i provjera prethodne osuđivanosti u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa kako propisuje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12,105/15, 32/17), a u skladu s člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. U prijavi na natječaj kandidat mora navesti svoju e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/skola, selekcijski postupak koji će se primijeniti je razgovor s kandidatima. Povjerenstvo će kroz intervju s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i komunikacijske vještine te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prjavu. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj nastavnika/ce matematike“ 

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.     

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom. 

Natječaj otvoren od 31. kolovoza do 08. rujna 2020. godine


Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 10. do 20. siječnja 2020.

Na natječaju za nastavnika/cu strukovnih predmeta iz područja šumarstva na
određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2020.godine izabrana je Tatjana Jug.


Na natječaju za nastavnika/cu strukovnih predmeta iz područja šumarstva na
neodređeno puno radno vrijeme izabran je Franjo Galić.


Obavijest o postupku i vrednovanju kandidata

U priloženom dokumentu Obavijest o postupku i vrednovanju kandidata po natječaju od 10. do 20.  siječnja 2020. godine

 


Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 17. do 27. prosinca 2019.

Na natječaju za tajnika/cu izabrana je kandidatkinja Romana Kolarić.


Natječaj od 10. do 20. siječnja 2020.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17. i 68/18)  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za

 

 1. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva (m/ž)-jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2020.godine  (27sati tjednog radnog vremena),
 2. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva (m/ž)-neodređeno puno radno vrijeme


  uvjeti: VSS: dipl.ing šumarstva, mag.ing. šumarstva
   

UVJETI: Sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13., 152/14, 07/17. i 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/9680/99).

     

Uz prijavu  dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, i uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi- ne stariju od 6 mjeseci.

 

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

te preciznije navedeno na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva“.

 

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom.

     

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Procjena i vrednovanje kandidata vršit će se usmeno. Ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole ili elektroničkom poštom.

 

Natječaj otvoren od 10. do 20. siječnja 2020.


Obavijest o postupku i vrednovanju kandidata

U priloženom dokumentu Obavijest o postupku i vrednovanju kandidata po natječaju od 17. prosinca do 27. prosinca 2019.

 


Natječaj od 17. prosinca do 27. prosinca 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19), Drvodjeljska škola Zagreb, Savska c. 86 objavljuje

 

NATJEČAJ

za

-tajnika/cu – određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Stavak16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis,
 2. Diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 3. Dokaz o državljanstvu,
 4. Dokaz da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjavanje traženih

uvjeta.

 

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 101. (Narodne novine broj 121/17):

 1. rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz domovinskog rata ili dragovoljca iz domovinskog rata, ne stariji od šest mjeseci
 2. dokaz o nezaposlenosti-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana
 3. preslika pravomoćnog rješenja ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
 4. dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
 5. potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)
 6. preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja)
 7. potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja)
 8. rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja)
 9. rješenje o priznatom statusu člana obitelji stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20

dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13 i 152/14):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

 

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 184/13):

 1. isprava o utvrđenom statusu
 2. dokument o prestanku radnog odnosa

 

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Škole u roku 8 dana od objave natječaja.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave

neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
 

 

 


Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 4. 10. 2019. godine

Na natječaju za profesora šumarstva izabrana je kandidatkinja Dora Zenković.

Na natječaju za profesora predmeta iz područja prerade i obrade drva izabrana je kandidatkinja Ankica Piličić.

Na natječaju za profesora fotodokumentacije izabrana je kandidatkinja Tanja Tintor Keller.

Na natječaju za profesora matematike izabrana je kandidatkinja Josipa Lovrić.

Na natječaju za tajnika izabran je kandidat Ante Vujčić.


Odluka o imenovanju članova povjerenstva i selekcijskom postupku

Natječaj za djelatnike škole od 4.10.2019. do 12.10. 2019. godine

Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 18.09.2019.

 

Na natječaju za profesora biologije i kemije izabrana je kandidatkinja Maja Vrbančić.


Natječaj od 18. rujna do 25. rujna 2019. godine

Natječaj za nastavnika/cu biologije i kemije možete pogledati u priloženom dokumentu.

Priloženi dokumenti:
natjecaj-biologija i kemija HZZO.pdf


Natječaj od 25. siječnja do 2. veljače 2019.

Natječaj za nastavnika/cu strukovnih predmeta možete pogledati u priloženom dokumentu.

Priloženi dokumenti:
strukovni predmeti.pdf


Natječaj od 24. siječnja do 1. veljače 2019.

Natječaj za nastavnika/cu biologije i kemije možete pogledati u priloženim dokumentima.

Priloženi dokumenti:
biologija.pdf
kemija.pdf


Odluka o poništenju natječaja za nastavnika biologije i kemije

Odluku o poništenju natječaja za nastavnika biologije i kemije možete pogledati ovdje.

Priloženi dokumenti:
odluka o ponistenju natj bio kem.pdf


Natječaji od 06. 12. do 14. 12. 2018.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14., 07/17., 68/18.)  raspisuje


                                                        N A T J E Č A J E
                                                        za radna mjesta  M/Ž

1. nastavnika/cu biologije i kemije (m/ž)
- jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 40 sati rada tjedno,
od toga za  14 sati nastave kemije i 6 sati nastave biologije, kao zamjena za bolovanje, do povratka radnika na rad

- detaljnije pogledati ovdje.

2. nastavnika/cu matematike (m/ž)
- jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 40 sati rada tjedno
od toga za 24 sata rada tjedno do povratka radnika s bolovanja, a za 16 sati rada tjedno do 31. 08. 2019. godine. 

- detaljnije pogledati ovdje.

3. nastavnika/cu hrvatskog jezika (m/ž)
- jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 11 sati nastave tjedno do 31. 08. 2019.

- detaljnije pogledati ovdje.


Natječaji od 26. 11. do 04. 12. 2018.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14., 07/17., 68/18.)  raspisuje


                                                        N A T J E Č A J E
                                                        za radna mjesta  M/Ž

1. nastavnika/cu strukovnih predmeta - prerada i obrada drva (m/ž)
- jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 40 sata rada tjedno do 31. 08. 2019.

- detaljnije pogledati ovdje.

2. nastavnika/cu strukovnih predmeta - šumarstvo (m/ž)
- jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 33 sata rada tjedno do 31. 08. 2019.

- detaljnije pogledati ovdje.

3. nastavnika/cu engleskog jezika (m/ž)
- jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 6 sati nastave tjedno do 31. 08. 2019.

- detaljnije pogledati ovdje.


Natječaj od 14. 09. do 22. 09. 2018.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14., 07/17., 68/18)  raspisuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto  M/Ž

1. strukovni učitelj (m/ž) - za vježbe u programu za zanimanje drvodjeljski tehničar restaurator
- jedan izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sata rada tjedno.

Detaljnije pogledati ovdje.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto.pdf


Natječaji od 31. 08. do 08. 09. 2018.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14, 07/17.)  raspisuje


                                                        N A T J E Č A J E
                                                        za radna mjesta  M/Ž

1. nastavnika/cu strukovnih predmeta - šumarstvo (m/ž)
- dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sata rada tjedno.

- detaljnije pogledati ovdje.

2. nastavnika/cu strukovnih predmeta - prerada i obrada drva (m/ž)
- dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sata rada tjedno

- detaljnije pogledati ovdje.


Natječaj od 27. 08. do 04. 09. 2018.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14, 07/17.)  raspisuje


                                                        N A T J E Č A J
                                                        za radno mjesto  M/Ž

 

1. voditelj/ica računovodstva (m/ž)
- jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati rada tjedno.

Detaljnije pogledati ovdje.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto.pdf


Javni natječaj do 01. 08. 2018.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (Narodne novine broj:125/11) Školski odbor Drvodjeljske škole, Savska cesta 86, raspisuje

 J A V N I     N A T J E Č A J

za davanje u zakup školskog prostora kantine

prikupljanjem pisanih ponuda

 

Detaljnije pogledati ovdje.


Natječaj od 7. 06. do 15. 06.2018.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14, 07/17.)  raspisuje


                                                        N A T J E Č A J
                                                        za radno mjesto  M/Ž

 

1. voditelj/ica računovodstva (m/ž)
- jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati rada tjedno

 • uvjeti: VSS, VŠS, SSS : dipl. ekonomist, ekonomist, stručni prvostupnik ekonomije, mag. ekonomije, srednja škola  ekonomskog smjera

UVJETI: Sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14, 07/17.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 1/96, 80/99).

Uz prijavu  dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje-ne stariju od mjesec dana) i uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi- ne stariju od 6 mjeseci.
 

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
te preciznije navedeno na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu.
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca matematike“.
Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave oglasa natječaja.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj na radno mjesto.pdf


Natječaj od 16. 05. do 24. 05. 2018.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14, 07/17.)  raspisuje


                                                        N A T J E Č A J
                                                        za radno mjesto  M/Ž

 

1. nastavnik/ca matematike (m/ž)
- jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sata nastave tjedno

 • uvjeti: VSS: magistar matematike, profesor matematike, dipl. inž. matematike

UVJETI: Sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14, 07/17.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 1/96, 80/99).

Uz prijavu  dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje-ne stariju od mjesec dana) i uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi- ne stariju od 6 mjeseci.
 

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
te preciznije navedeno na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu.
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-nastavnik/ca matematike“.
Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave oglasa natječaja.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranici škole.


Natječaj od 05. 12. do 12. 12. 2017.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86, temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)  raspisuje       

                                         

N A T J E Č A J

za radno mjesto  M/Ž

 

1. nastavnika računalstva (m/ž)

 • jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sata rada tjedno
 • uvjeti: VSS: magistar edukacije politehnike i informatike, profesor matematike i  informatike, mag. ing. elektrotehnike i informacijske tehnologije, mag. ing. elektronike i računalnog inženjerstva, inženjer računarstva, mag. informatike u edukaciji, dipl. ing. elektrotehnike i računarstva, dipl. informatičar, sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva i elektrotehnike, stručni prvostupnik inženjer računarstva i elektrotehnike                                          

UVJETI: sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                

Uz ponudu dostaviti: životopis, presliku diplome, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti presliku rješenja ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole u roku osam dana od dana objave natječaja.

            Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto.pdf


Natječaj od 13. 10. do 21. 10. 2017.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14.)  raspisuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto  M/Ž

 

1.  nastavnika strukovnih predmeta - prerada i obrada drva (m/ž)
      - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
       • uvjeti: VSS: dipl. ing. drvne industrije, dip.l ing. drvne tehnologije, mag. drvne tehnologije - drvnotehnološki procesi, mag. drvne tehnologije - oblikovanje proizvoda od drva, prvostupnik drvne tehnologije

 

UVJETI: Sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz ponudu dostaviti: životopis, presliku diplome, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi.

- Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti presliku rješenja ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole  u roku osam dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.
 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto.pdf


Natječaj do 16.10.2017.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (Narodne novine broj:125/11) Školski odbor Drvodjeljske škole, Savska cesta 86, raspisuje

 J A V N I     N A T J E Č A J

za davanje u zakup školskog prostora kantine

prikupljanjem pisanih ponuda

 

Detaljnije pogledati ovdje.


Natječaj od 04. 10. do 12. 10. 2017.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14.)  raspisuje

 

                                                         N A T J E Č A J

                                                       za radno mjesto  M/Ž

                                              

1. nastavnika računalstva (m/ž)

 • jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 22 sata rada tjedno
 • uvjeti: VSS: Magistar edukacije politehnike i informatike, profesor matematike i informatike, mag. Ing. elektrotehnike i informacijske tehnologije, mag. Ing. Elektronike i računalnog inženjerstva, inženjer računarstva, mag. Informatike u edukaciji, dipl ing elektrotehnike i računarstva, dipl informatičar, sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva i elektrotehnike, stručni prvostupnik inženjer računarstva i elektrotehnike

 

UVJETI: Sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                

Uz ponudu dostaviti: životopis, presliku diplome, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi.

 

 • Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti presliku rješenja ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole  u roku osam dana od dana objave natječaja.

     

Nepravovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto.pdf


Natječaj do 18. 09. 2017.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (Narodne novine broj:125/11) Školski odbor Drvodjeljske škole, Savska cesta 86, raspisuje

 J A V N I     N A T J E Č A J

za davanje u zakup školskog prostora kantine

prikupljanjem pisanih ponuda

 

Detaljnije pogledati ovdje.


Natječaj od 01. 09. do 08. 09. 2107.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14.)  raspisuje

                                                    

                                 N A T J E Č A J                        

                              za radno mjesto  M/Ž

                                                

1. Nastavnika engleskog jezika (m/ž)

 • jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 • uvjeti: VSS: dipl./mag. edu. engleskog jezika

 

UVJETI: Sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

                 

Uz ponudu dostaviti: životopis, presliku diplome, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi.

 

 • Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti presliku rješenja ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole  u roku osam dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto.pdf


Natječaji od 26. 05. do 5. 06. 2017.

Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14, 07/17)  raspisuje

 

                                                         N A T J E Č A J

                                                           za radna mjesta                                                      

 

1.  Nastavnika fotodokumentacije (m/ž)

 • jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno)
 • uvjeti: SSS,VŠS,VSS: fotograf

 

2.  Domar škole na neodređeno, puno radno vrijeme (m/ž)

 • jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno)
 • uvjeti: SSS, VKV, KV

Ostali uvjeti: kotlovničar, rukovoditelj centralnog grijanja

 

3.  Tajnik ( m/ž)

 • jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 • uvjeti: sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                  

Kandidati su dužni pored općih uvjeta prema Zakonu o radu ispunjavati posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu moraju priložiti:
1. životopis
2. presliku dokaza o stručnoj spremi

3. presliku domovnice
4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 

  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa  u školi ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti potrebnu dokumentaciju.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja (od 26. 05. 2017. godine do 05. 06. 2017. godine).

 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radna mjesta.pdf


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17) i čl. 60. Statuta Drvodjeljske škole Zagreb, Zagreb, Savska cesta 86, Školski odbor raspisuje:

NATJEČAJ

 za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

 

UVJETI:

1.) završen studij odgovarajuće struke za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika    u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti :
              a) sveučilišni diplomski studij ili
              b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
              c) specijalistički diplomski stručni studij ;

2.) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3.) najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od  čega najmanje 5 godinana odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, sljedeću dokumentaciju:

- životopis,
- diplomu,
- domovnicu, dokaz o državljanstvu,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su bili obvezni ispit polagati,
- dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO ili drugi dokument i potvrda   školske ustanove o radu na odgojno-obrazovnim poslovima),
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ( zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) ne starije od 30 dana.


Prijave s potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici, dostaviti na adresu:

Drvodjeljska škola Zagreb, Zagreb, Savska cesta 86, za Školski odbor,  s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu  – ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijave.


Natječaj od 17. 03. do 25. 03. 2017.

DRVODJELJSKA ŠKOLA  ZAGREB

ZAGREB

SAVSKA CESTA 86

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1.  nastavnika fotodokumentacije (m/ž)

 • jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno)
 • uvjeti: SSS,VŠS,VSS: fotograf

              

Kandidati su dužni ju pored općih uvjeta prema Zakonu o radu ispunjavati posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

            Kandidati uz prijavu moraju priložiti:
            1. životopis
            2. presliku dokaza o stručnoj spremi
            3. presliku uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
            4. presliku domovnice ili rodnog lista.

 • Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti presliku rješenja ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja (od 17. 03. 2017. godine do 25. 03. 2017. godine)

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 

U Zagrebu, 17. 03. 2017. godine

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto.pdf


Natječaj od 16. 03. do 23. 03. 2107.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14, 07/17)  raspisuje

 

                                                         N A T J E Č A J

                                   za radno mjesto  M/Ž

 

 

1. voditelja računovodstva (m/ž)

 • jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 • uvjeti: VSS/VŠS, dipl. ekonomist/ekonomist

 

UVJETI: Sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

                 

Uz ponudu dostaviti: životopis, presliku diplome, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi.

 

 • Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti presliku rješenja ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole  u roku osam dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto.pdf


Natječaj od 01. 03. do 09. 03. 2017.

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14.)  raspisuje

                                                    

                     N A T J E Č A J                        

                   za radno mjesto  M/Ž

                                                 

 

 

1. Nastavnika engleskog jezika (m/ž)

 • jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
 • uvjeti: VSS: dipl./mag. edu. engleskog jezika

 

UVJETI: Sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

                 

Uz ponudu dostaviti: životopis, presliku diplome, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi.

 

 • Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti presliku rješenja ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole  u roku osam dana od dana objave natječaja.

     

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto.pdf


Natječaj od 13. 02. do 21. 02. 2017.

Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)  raspisuje

                                                   N A T J E Č A J

                                  za radna mjesta                                                   

 

1. nastavnika strukovnih predmeta – šumarska grupa predmeta (m/ž)

    - jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 35 sati tjedno)

 •  uvjeti: VSS: dipl./mag. ing. šumarstva

                       pedagoško - psihološko obrazovanje

 

2. strukovni učitelj (m/ž)

    - dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

 •  uvjeti: SSS stolar               

 

Kandidati su dužni pored općih uvjeta prema Zakonu o radu ispunjavati posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu moraju priložiti:
1. životopis
2. presliku dokaza o stručnoj spremi                                                                                                                                                   3. presliku domovnice
4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi ( ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu,

dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti presliku rješenja ili

potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su

nezaposleni.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja (od 13. 02. 2017. godine do 21. 02. 2017. godine).

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radna mjesta.pdf


Natječaj od 10. 02. do 18. 02. 2017.

Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)  raspisuje

                                                   N A T J E Č A J

                                 za radno mjesto                                                    

1. Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture

jedan izvršitelj na određeno (zamjena) nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno)

Uvjeti: Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi            

 

Kandidati su dužni pored općih uvjeta prema Zakonu o radu ispunjavati posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu moraju priložiti:
1. životopis
2. presliku dokaza o stručnoj spremi                                                                                                                                                   3. presliku domovnice
4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi ( ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu,

dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti presliku rješenja ili

potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su

nezaposleni.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja (od 10. 02. 2017. godine do 18. 02. 2017. godine).

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radno mjesto.pdf


Natječaj od 8. 02. do 16. 02. 2017.

Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14.)  raspisuje

                               N A T J E Č A J

                               za radna mjesta                                                     

1. Spremač/ica

jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Uvjeti: Osnovna škola             

 

2.  Stručni suradnik pedagog/ica

-  jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

- uvjeti: Sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                     

 

3.  Tajnik/ca

jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
uvjeti: Sukladno  članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                 

 

Kandidati su dužni pored općih uvjeta prema Zakonu o radu ispunjavati posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu moraju priložiti:
1. životopis
2. presliku dokaza o stručnoj spremi                                                                                                                                                          3. presliku domovnice
4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa
u školi ( ne starije od 6 mjeseci).

 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu,

dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti presliku rješenja ili

potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su

nezaposleni.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja (od 08. 02. 2017. godine do 16. 02. 2017. godine).

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za radna mjesta.pdf


Natječaji

DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

Zagreb, Savska cesta 86

Tel.: 01/6177-502

e-mail: drvoskolazg@gmail.com

KLASA: 602-01/17-01/14

URBROJ: 251-87-01-17-1

Zagreb, 13.01.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14.) Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb, raspisuje
 

NATJEČAJ
 

za popunu radnog mjesta
 

nastavnik/ca matematike i statistike - 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena
 

Uvjeti:
- sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96, 80/99.)

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis

- domovnica odnosno osobna iskaznica
- dokaz o stručnoj spremi,
- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije donošenja odluke o odabiru odabrani kandidat obvezan je predočiti izvornik cjelokupne dokumentacije podnesene uz prijavu na natječaj.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili osobno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: Drvodjeljska škola Zagreb, Savska cesta 86, Zagreb, s naznakom: „Za natječaj - Nastavnik/ca matematike i statistike “.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole:
http://www.ss-drvodjeljska-zg.skole.hr/ 

 

 

U Zagrebu, 13.01.2017.

 

 

                                                                     Drvodjeljska škola Zagreb


Poništenje natječaja

Temeljem naputka Ministarstva znanosti i obrazovanja, s danom 19.01.2017. godine poništava se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Drvodjeljske škole Zagreb objavljen u „Jutarnjem listu“ dana  16.11.2016. godine, u dnevnom listu „24 sata“ dana 19.11.2016. godine, te na mrežnim stranicama Drvodjeljske škole Zagreb u cijelosti kako je objavljen.

Detaljnije u priloženom dokumentu.

Priloženi dokumenti:
Ponistenje natjecaja.pdf


Webmail CARNET
E - DNEVNIK
e - Dnevnik za nastavnike
AZOO I ASOO - SKUPOVI
OBRAZOVANJE ODRASLIH

Želite nastaviti obrazovanje?

Želite promijeniti zanimanje?

Mi imamo rješenje!

Kliknite na ovdje.

 

Admini. imenika

Administrator imenika je osoba u školi zadužena za ažuriranje LDAP imenika škole tj. podataka elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr učenika i djelatnika škole.

U našoj školi administrator imenika je Tihomir Pauković, dipl. ing.

Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

SAT

VRIJEME
Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 5. 2014.

Ukupno: 513896
Danas: 6
Korisni linkovi
E - ŠKOLA
e Lektire
Hrvatski pravopis
ISPRAVI.ME

Korisničko sučelje aplikacije za računalnu provjeru pravopisa

https://ispravi.me/

Struna - Hrvatsko strukovno nazivlje

Terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja

http://struna.ihjj.hr/page/o-struni/

E - ENCIKLOPEDIJA
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Drvodjeljska škola Zagreb / Savska cesta 86, HR-10000 Zagreb / ss-drvodjeljska-zg.skole.hr / ured@ss-drvodjeljska-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju